Loading...

Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: dr Anna Maria Wójcik
tel: 081-537-50-65
e-mail: am [dot] wojcik [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia: Pracownia Metodyki Nauczania Biologii powstała w 1973 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była dr Julia Piasecka, pełniąca tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1985 roku. W tym okresie zgromadzono bogatą bibliotekę dydaktyczną i metodyczną, okazy biologiczne i inne środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia oraz wyposażono salę ćwiczeń. W latach 1985 - 1995 Pracownia rozwijała się pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Sałaty jako kuratora. Z tego okresu pochodzą opracowania dydaktyczne Ogrodu Botanicznego UMCS: wytyczono w Ogrodzie ścieżki dydaktyczne, wydano poradniki metodyczne z opisami tras wycieczek oraz przewodnik dydaktyczny. Od 1995 roku do chwili obecnej Pracownią kieruje dr Maria Pedryc-Wrona, a działalność Pracowni koncentruje się głównie na pracach związanych z rozwojem i potrzebami edukacji narodowej.
Kierownicy Pracowni: dr Julia Piasecka (1973-1985), prof. dr hab. Bogusław Sałata - kurator (1985-1995), dr Maria Pedryc-Wrona (1995-2013), od 1 października 2013 roku - dr Anna Maria Wójcik.
Tematyka
badawcza:
 • Efektywność rozwoju profesjonalnego nauczycieli opartego na school-based inservice teacher education
 • Postawy prośrodowiskowe uczniów gimnazjum
 • Zajęcia terenowe w procesie nauczania – uczenie się treści przyrodniczych
 • Modernizacja programów i organizacji procesu nauczania przyrody, biologii i edukacji prośrodowiskowej
 • Modele kształcenia kadr nauczycielskich na studiach wyższych
 • Technologie informacyjne w procesie edukacyjnym
 • Jakość kształcenia na studiach podyplomowych
 • Rozwijanie aktywności poznawczej w systemie kształcenia ogólnego
 • Obywatelska świadomość prośrodowiskowa i prozdrowotna; kształtowane postawy a ekorozwój; opracowanie, weryfikacja, wdrażanie wskaźników zrównoważonego rozwoju i wypracowywanie narzędzi badania opinii społecznej
 • Edukacja interdyscyplinarna, międzyprzedmiotowa, ścieżki edukacyjne
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Samonek-Miciuk E., Janiuk R. M., Dymara J., Results from the ROSE Project and Science Education in Poland [in:] Science and Technology Education in the Service of Humankind, 2006, p. 817-824.
 2. Samonek-Miciuk E., Janiuk R. M., Preparation of Elementary Science Teachers: Some Remarks from the Polish Perspective [in:] Science and Technology Literacy in the 21 Century, University of Cyprus, 2006, p. 233-244.
 3. Pedryc-Wrona M. (red.) Nauka, technika, społeczeństwo-wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 1-262.
 4. Samonek-Miciuk E., Janiuk R. M., Lang M., The Crossnet Project – A Case Study on Crossing Boundaries in Science Education in Poland [in:] Science and technology Education in the Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives. Lithuania 2007, p. 62-67
 5. Tuszyńska-Bogucka W., Bogucki J., Gajuś-Lankamer E. Wójcik A. M., Proposal of therapeutic action towards an ADHD diagnosed pupil and his social environment [in:] Polish Journal of Environmental Studies,Vol.15, No 6B, 2007, p. 695-697.
 6. Tuszyńska-Bogucka W., Bogucki J., Gajuś-Lankamer E. Wójcik A. M., Proposed application of M.J.A.J. M., Hoes’s model of treatment decisions as a response to problems in ADHD diagnosis in pre-secondary teenagers [in:] Polish Journal of Environmental Studies,Vol.15, No 6B, 2007, p. 698-700.
 7. Tuszyńska-Bogucka W., Bogucki J., Gajuś-Lankamer E. Wójcik A. M., Zasady i formy pracy z uczniem z ADHD w gimnazjum, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, s. 1-95.
 8. Samonek-Miciuk E., Polish Experiences in Natural Science Teacher Training [in:] Didactics of Science Today and Tomorrow. Riga 2008, p. 89-95.
 9. Pedryc-Wrona M., Samonek-Miciuk E., Zadania dydaktyki biologii w przygotowaniu nauczycieli do konstruowania programów autorskich z edukacji przyrodniczej [w:] Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2010, s. 296-303.
 10. Samonek-Miciuk E., Pedryc-Wrona M., Edukacja dla trwałego i zrównoważonego rozwoju w procesie kształcenia profesjonalnego przyszłych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych [w:] Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy, (red.) Tuszyńska L., Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 88-96.
 11. Samonek-Miciuk E., Cele i zadania polskiej szkoły w dekadzie edukacji dla rozwoju zrównoważonego [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, (red.) Borys T., Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2010, 279-289.
 12. Samonek-Miciuk E., Janiuk R.M., Study of School Based In-service Education as a Form of professional Development of Polish Science Teachers [in:] Research in Didactics of the Sciences. Monograph, (red.) Nodzyńska M., Paśko R., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2010, 338-343.
 13. Grodzińska-Jurczak M., Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Pietrzyk A., Potrzeby i warunki edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, Problemy ekorozwoju, 2010, 5, 2, 94-106.
 14. Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Rola i zadania szkół wyższych w edukacji dla zrównoważonego rozwoju [w:] Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy, (red.) Tuszyńska L., Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 53-64.
 15. Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, (red.) Borys T., Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok - Wrocław 2010, 137-152.
 16. Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Education for sustainable development, Immedia Studio, Lublin 2010, 1-132.
 17. Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Efekty kształcenia na kursie dla studentów „Edukator zrównoważonego rozwoju” [w:] Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Monografia, (red.) Nodzyńska M., Paśko R., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2010, 134-138.
 18. Wójcik A.M., Gajuś-Lankamer E., Audyt środowiskowy jako projekt edukacyjny w edukacji dla zrównoważonego rozwoju [w:] Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Monografia, (red.) Nodzyńska M., Paśko R., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2010, 397-400.
 19. Mierzwa B., Łotocka B., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Gnat S., Małek W. (2010) Insight into the evolutionary history of symbiotic genes of Robinia pseudoacacia rhizobia deriving from Poland and Japan. Archives of Microbiology 192, 5, 341-350.
 20. Mierzwa B., Wdowiak-Wróbel S., Małek W. (2010) Robinia pseudoacacia in Poland and Japan is nodulated by Mesorhizobium amorphae strains. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology 97, 351-361.
Pracownicy: dr Anna Maria Wójcik
dr Elwira Samonek-Miciuk
dr Ewa Gajuś-Lankamer
dr Bożena Mierzwa

pracownia_metodyki_01pracownia_metodyki_02pracownia_metodyki_03foto_04

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska