Loading...

Nagroda im. Dr Anny Siedleckiej

Nagroda im. Dr Anny Siedleckiej przyznawana jest corocznie najlepszym absolwentom studiów I i II stopnia prowadzonych na dwóch wydziałach powstałych w wyniku podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS: na Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną.

 

 Sylwetka dr Anny Siedleckiej

26 maja 2004 r. zmarła w tragicznych okolicznościach dr Anna Siedlecka, adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UMCS.
Dr Siedlecka była najlepszą absolwentką na Wydziale BiNoZ w roku 1988. Pracę magisterską przygotowała w Zakładzie Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi. W 1989 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się, szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół wyższych. W tym samym roku dostała roczne stypendium Państwowego Funduszu Młodzieży w kategorii „Promocja” przyznane przez Radę Ministrów. Jej praca doktorska złożona z kilku artykułów opublikowanych w bardzo dobrych zagranicznych czasopismach naukowych została wyróżniona nagrodą indywidualną J.M. Rektora UMCS. W 2000 roku uzyskała prestiżowe stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W ramach tego stypendium odbyła roczny staż naukowy w Umeå, Szwecja. Była cenioną na świecie specjalistką w dziedzinie odpowiedzi roślin na czynniki stresowe. Zapraszano Ją na międzynarodowe konferencje, zabiegano o napisanie przez Nią prac przeglądowych i rozdziałów w monografiach. Znakomite osiągnięcia naukowe i trud, jaki poświęcała ich zdobyciu nie przeszkodziły Jej być osobą powszechnie lubianą za gotowość do pomocy, energię i pogodne usposobienie.

 

Regulamin przyznawania Nagrody

 1. Nagrodę przyznaje się corocznie, najlepszym absolwentom Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną na studiach.
 2. Nagrodą mogą być uhonorowani tylko absolwenci stacjonarnych studiów I i II stopnia.
 3. Liczba osób nagrodzonych odpowiada liczbie kierunków prowadzonych na obu Wydziałach, jeżeli absolwenci tych kierunków spełniaja kryteria określone w punkcie 5.
 4. Formą wyróżnienia jest dyplom uznania oraz nagroda rzeczowa fundowana przez wyżej wymienione Wydziały dla swoich absolwentów.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest:
  a. średnia ocen co najmniej 4,5 - wykazana w suplemencie do dyplomu;
  b. otrzymanie ocen 5,0 z pracy dyplomowej oraz 5,0 z egzaminu dyplomowego;
  c. ukończenie studiów, łącznie z obroną pracy, w terminie do 15 września każdego roku;
  d. udokumentowana aktywność naukowo-społeczna.
 6. Kandydatów do Nagrody (dowolną liczbę osób), wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłasza Kapitule Prodziekan, którego kompetencje obejmują sprawy studentów i/lub kształcenia.
 7. Kapituła Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej, w głosowaniu tajnym wybiera po jednej osobie z każdego kierunku studiów. Zgłaszanie kandydatów do Nagrody powinno być zakończone w terminie do 20 września każdego roku.
 8. Wręczenie nagrody odbywać się będzie podczas uroczystości immatrykulacji studentów pierwszego roku studiów.
 9. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Uchwały Wewnętrznej Rady Wydziału BiNoZ Nr 1/2005 z dn. 23 lutego 2005 r. oraz Uchwały Wewnętrznej Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Nr 1/2012 z dn. 25 września 2012 r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wyróżnienie absolwenta, wraz z uzasadnieniem
 2. Opinia promotora o kandydacie (max 2 strony A4)
 3. Załączniki (np. Curriculum Vitae, opinie opiekunów Kół Naukowych, kopie publikacji lub doniesień zjazdowych, kopie zaświadczeń i certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach lub ukończonych kursach)
   

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Kapituły Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej w dniu 26.09.2012 r.

ZałącznikWielkość
Uchwała RW BiB.pdf170.77 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska